Visonic- Wireless security, wireless emergency systems, wireless property protection

תקנון מועדון המתקינים של ויסוניק

תקנון ויסוניק בע"מ (להלן "התנאים")


1. מבוא והגדרות

1.1. מטרת התנאים היא להסדיר את התנאים וההוראות הקובעים את הדרך בה מועדון המתקינים של ויסוניק בע"מ (להלן "המועדון") פועל בה.
1.2. "ויסוניק" ו/או "החברה" – ויסוניק בע"מ ו/או חברות הבת שלה ו/או חברות אחרות שהן חלק מקבוצת Tyco Security Products.
1.3. "חבר מועדון" ו/או "חבר" – מתקין, או מפיץ העומד בקרטריונים של חלק 2 המופיע מטה.
1.4. "טופס הרשמה" – טופס הרשמה מקוון להצטרפות למועדון.
1.5. "לקוח" – הלקוח הסופי, משתמש הקצה במוצרי החברה עבור המטרה היעודה שלהם.
1.6. "המרות" – כפי שמוסכם עם חברי המועדון ובכפוף לפסקה 2.2 מטה, המוצרים ישלחו עד ל 90 יום לאחר ביצוע ההמרה. המוצרים המומרים יונפקו בהתאם לכמות הנקודות הצבורות, כפי שמפורט באתר החברה בנושא קבלת המוצרים מאת טייקו כפי שתתייחס לכך החברה. החסרת הנקודות עבור מוצרים מומרים תעשה בהתאם לפעילות ההמרה של המתקין. שארית הנקודות אשר לא נוצלו עבור ההמרה תשארנה בחשבונו של חבר המועדון. שארית היתרה לאחר ההמרה לא תשולם.
1.7. "שנה" – שנה מתחילה ב 1 לאוקטובר ומסתיימת ב 30 בספטמבר בשנה שאחרי.
1.8. כפי שיעשה בה שימוש מכאן ואילך לשון זכר תכלול גם נקבה ולהיפך על פי הצורך.
1.9. המועדון מנוהל על ידי החברה.

 

2. החברות במועדון

2.1. החברות במועדון פתוחה לכל מתקיני החברה אשר מלאו להם 18, מילאו את טופס ההרשמה ואושרו על ידי הנהלת המועדון. לאחר קבלת אישור החברה לחברות ומספר חבר, המתקין יהפוך לחבר מועדון. 
2.2. במהלך שנת החברות הראשונה במועדון, כל חבר מועדון יידרש לעבור מבחן הסמכה קצר. מבחן ההסמכה יערך באתר האינטרנט של המועדון בכתובת www.visoniclub.com ו/או באפליקציה. התנאי לזכאות להטבות ו/או צבירת נקודות בהתאם לתנאים המפורטים בחלקים 3 ו-6 מטה, הוא מעבר מבחן ההסמכה שהוזכר מעלה. 
2.3. מיד לאחר צבירת 100 הנקודות הראשונות (כמפורט בסעיף 5 מטה), חבר המועדון יסווג כמתקין כסף.
2.4. המתקינים מאשרים ומצהירים בזאת כי הם מודעים לכך כי התנאי הבסיסי להצטרפות למועדון הוא מסירת המידע הנדרש בטופס ההרשמה, וכי אי מסירת מידע כנדרש בטופס ההרשמה תגרור אי הצטרפות למועדון. יתרה מכך, המתקינים מצהירים ומאשרים כי הם יודעים כי החברה תשתמש במידע המוזכר לעיל, בכפוף לחלק 7 המופיע מטה.
2.5. החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את הרשמתו של כל מתקין, מכל סיבה שהיא, מבלי מחויבות לספק הסבר.
2.6. מילוי טופס ההרשמה כמוהו כהסכמה לכל התנאים המובאים להלן, לרבות כל שינוי עתידי בתנאי התקנון.
2.7. תוקף החברות הוא מתאריך ההצטרפות ועד לראשון מבין השניים: (1) תקופה של 12 חודשים קלנדריים מבלי לבצע כל פעילות המניבה לפחות 100 נקודות לשנה; או (2) הפסקת החברות לפי שיקול דעתה של החברה.
2.8. כרטיס חברות דיגיטלי יונפק לחברי המועדון במסגרת חשבון המתקין; כרטיסים אלו לא ישמשו ככרטיסי אשראי או חיוב, כפי שהוגדר בחוק משנת 1986 ו/או כל חוק אחר, לפי שטח השיפוט באזורו של חבר המועדון. 

 

3. ההטבות המוענקות לחברי המועדון

3.1. החברות מזכה את חברי המועדון באפשרות להרוויח נקודות, אשר ניתן לנצל בהתאם להוראות והתנאים להלן, ולהמירן למגוון הטבות. בנוסף, החברות מזכה את חברי המועדון במגוון הטבות אשר תפורסמנה על ידי החברה מעת לעת, מבלי הצורך להשתמש או להמיר נקודות בכדי לקבל הטבות אלו. מובהר בזאת כי חלק מההטבות תוצענה בטווח זמן מוגבל וההתייחסות אליהן תהיה בשיטת "כל הקודם זוכה", עד שהחברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, תודיע על הפסקת ההטבה המוצעת.
3.2. מבלי להפחית מהאמור לעיל, החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות את היקף ההטבות ושווין, להגביל את התקופה במסגרתה ניתן יהיה לנצל הטבה, לקבוע כי ניהול הטבה מותנה בביצוע פעולה כלשהי וכדומה, ולבטל את ההטבות בכללותן או בחלקן בכל רגע נתון שהוא. החברה אינה מחויבת ליידע את חברי המועדון על כל שינוי שהוא ו/או ביטול של ההטבות.
3.3. ההטבות המוצעות לחברי המועדון והשינויים בהן, מפורטים באתר האינטרנט של המועדון בכתובת: www.visoniclub.com.
3.4. הנקודות וההטבות הינן אישיות ולא ניתנות להענקה ו/או להעברה ו/או להמרה תמורת כסף.

 

4. סיווג חברי מועדון

4.1. על פי הקריטריונים המתוארים מטה חלק מחברי המועדון יוכללו ברשימת המתקינים המומלצים של החברה. המתקינים המומלצים יחולקו לשתי קטגוריות – מתקיני הזהב ומתקיני הפלטינה. חברי המועדון ברשימת המומלצים יהיו זכאים להטבות מגוונות בנוסף להטבות הזמינות לכל חברי המועדון.
4.2. הזכאות להיכלל ברשימת המתקינים המומלצים (בנוסף לסיווג כמתקין זהב או פלטינה) נובעת מתוך מספר הפאנלים שסרק מתקין בטריטוריה, באתר האינטרנט של המועדון או באפליקציה עם אישורם וכל זאת במהלך השנה כפי שהוגדרה בפסקה 1.8. הסיווג הראשוני של המתקינים ברשימת המומלצים יעשה על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
4.3. להלן הפרטים אודות היקף הרכישות הנדרשות על מנת להיכלל ברשימת המתקינים המומלצים, בהתאם לסיווגם כמתקיני זהב או פלטינה: מתקין זהב – צבירה של 3000 נקודות מועדון לשנה קלנדרית; מתקין פלטינה – צבירה של 10,000 נקודות לשנה קלנדרית; מובהר בזאת כי נקודות תוענקנה לחבר מועדון כתוצאה מסריקה של פאנל קביל. רכישת מוצרים נפרדים אינה מעניקה נקודות.
4.4. סיווג המתקינים יעשה פעם בשנה ויהיה תקף לשנה קלנדרית אחת. אז יבחן מחדש על ידי החברה בהתבסס על הנקודות שנצברו בתום שנה אחת.
4.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות את היקף הרכישות הנדרשות על מנת לקבוע את הסיווג הנדרש בפסקה 4.3 ו 4.4 לעיל, לבטל את סיווג המתקינים המומלצים, בכללותו או בחלקו בכל זמן נתון. החברה אינה מחויבת לעדכן את חברי המועדון או את חברי חברות ההתקנה בכל שינוי שהוא ו/או ביטול הקבוצות או הסיווג.
4.6. החברות במועדון זמינה לכל המפיצים / חברות ההתקנה / היועצים / עובדי טייקו אשר מלאו להם 18, מילאו את טופס ההרשמה ואושרו על ידי הנהלת המועדון. אחרי קבלת אישור החברה בנוגע לחברות, מפיצים / חברות התקנה / יועצים / עובדי טייקו שהפכו לחברים אינם יכולים לצבור נקודות, וסריקותיהם לא תתקבלנה. הם יקבלו דיוורים אלקטרונים של המועדון וייהנו מתקשורי החברה אבל אינם יכולים ליהנות ממבצעי המועדון.

 

5. צבירת נקודות

5.1. כל חבר מועדון יקבל נקודות עבור סריקת פאנלים של החברה בשיעור של 100 נקודות עבור כל ערכת PowerMaster אשר נרכשה באזורו החל מתקופת זמן מסוימת, כפי שיקבע על ידי החברה מעת לעת (להלן: "נקודות" או "נקודות מועדון"). יודגש כי נקודות מועדון מוענקות רק כאשר ברקוד הפאנל נסרק או מוזן ידנית באתר האינטרנט של ויסוניקלאב או באפליקציה. נקודות אינן מוענקות עבור מוצרים אחרים.
5.2. כתנאי לצבירת נקודות מועדון, יתבקש חבר מועדון לסרוק ו/או להקליד את המספר הסידורי של הפאנל באזור האישי שלו בעמוד הייעודי. חבר מועדון יקבל אישור על צבירת הנקודות בהתאם למידע אשר יסופק ויוכל לראות את סך הנקודות אשר נצברו על ידי בדיקת הפרופיל האישי שלו באתר האינטרנט של המועדון או באפליקציה.
5.3. החברה רשאית לקבוע ולשנות מעת לעת את השיטה ו/או נוסחאות החישוב השונות לפיהן נצברות נקודות.
5.4. כל חבר מועדון אחראי להישאר מעודכן במספר הנקודות שצבר לזכותו על ידי בדיקת הפרופיל שלו (על ידי שימוש בשם משתמש וסיסמה).
5.5. תיעודי המועדון אודות מספר הנקודות אשר נצברו יחשבו כראיה חותכת בנוגע למהימנות המידע. מוצהר בזאת כי החברה תהה פטורה מכל אחריות במקרה של טעות בצבירת נקודות, כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או של תוכנה ו/או של חומרה ו/או כל תקלה אחרת במערכת המועדון. ללא משוא פנים באשר לכלליות של המוזכר לעיל, במקרה בו לחבר מועדון תהיינה התנגדויות בנוגע למספר הנקודות אשר נצברו לזכותו, עליו לפנות למועדון בכתב בתוך 3 חודשים מיום הרכישה, באמצעות דוא"ל בכתובת club@visonic.com, ולצרף העתק של חשבונית רכישה ואת פרטי תלונתו. במקרה של מחלוקת, החברה תפתור את המחלוקת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

6. המרת הנקודות

6.1. בכפוף לפסקה 2.2 מעלה, החברה תאפשר לחברי מועדון להמיר נקודות שנצברו על ידם באמצעות המרתם תמורת מוצרים, כולם יקבעו על ידי החברה מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי הצורך לתת הודעה מוקדמת. על מנת להפריך כל ספק, החברה רשאית להעריך ולעדכן את ההטבות המוצעות ושיטת החישוב של המרת המוצרים מעת לעת, לרבות ביטולם.
6.2. על מנת להפריך כל ספק, מוצהר בזאת כי חבר מועדון אינו רשאי להעביר נקודות שצבר בשמו בכל דרך שהיא, לרבות מכירה או מסירה ללא תמורה לכל צד שלישי שהוא.
6.3. נקודות מועדון אשר נצברו במהלך פעילות במסגרת חברת מוקד ניתנות להמרה על ידי חבר מורשה יחיד מכל חברה. עזיבת חברה שכזו תוביל לאובדן הנקודות הצבורות ובהתאם אובדן דירוג החבר.

 

7. שימוש במידע

7.1. עם אישורו את טופס ההרשמה, חבר מועדון נותן את הסכמתו כי המידע האישי והעסקי שלו, כפי שהעביר אותו לחברה, וכפי שיתוקן על ידו מעת לעת, וכל פרט אחר הנוגע לרכישות והתנקות המבוצעות על ידו, אשר יאספו על ידי החברה (להלן: "המידע"), ייכלל במאגר/י הנתונים המנוהלים על ידי החברה (להלן: "מאגר הנתונים"). בנוסף, החברה תהיה זכאית להשתמש במידע על מנת לקדם את פעילויותיה, לבצע ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי, ולשלוח דיוור ישיר לחברי מועדון (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דוא"ל, שירותי הודעות קצרות, לרבות SMS  ו MMS, מערכות חיוג אוטומטיות וכדומה) עם כל מידע הרלוונטי לחברה, המוצרים והשירותים המוצעים על ידה, הטבות וכדומה.  בנוסף, החברה תהיה זכאית להנגיש את המידע לכל צד שלישי שהוא למטרת פעילויות קידום מכירות, מכירות ושירותים של החברה ו/או לכל ישות אחרת המספקת שירותים והטבות לחברי המועדון, ולכל שימוש אחר המותר בחוק, וכל זאת מבלי שפעולה זו תיחשב להפרת פרטיות חבר המועדון אשר לא יהא זכאי לכל פיצוי שהוא ו/או תמורה מכל סוג שהוא. בנוסף, מידע שכזה יחשב לרכוש החברה וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על שימוש במידע מסוג שכזה, לרבות טענות הנוגעות לחוק הגנת הפרטיות משנת 1981 ו/או כל חוק ישים אחר, בהתאם לשטח השיפוט בו ממוקם המתקין.
7.2. כל חבר מועדון רשאי לבטל את הסכמתו לדיוור ישיר, כפי שתואר בפסקה 7.1 מעלה, על ידי מתן הודעה לחברה בכתב (באמצעות דוא"ל club@visonic.com), והחברה תפעל בהתאם להודעה שתתקבל מחבר המועדון בתוך 30 ימי עסקים מהיום בו תתקבל ההודעה על ידי החברה.
7.3. החברה רשאית להעביר מידע אודות חבר מועדון בהתאם להוראות של כל גוף ממשלתי / שיפוטי הרשאי להורות על כך.
7.4. כל חבר מועדון אחראי לדווח על כל שינוי במידע האישי שלו על מנת לאפשר תקשורת רציפה עמו. החברה לא תהא אחראית על אי קבלה של דיוור ו/או הטבה ו/או כל דבר אחר הקשור למועדון אשר ינבעו כתוצאה מאי עדכון פרטי חבר המועדון או כל סיבה שהיא.

 

8. ביטול חברות

8.1. כל חבר מועדון יהיה רשאי לעזוב את המועדון ולהפסיק את תקופת חברותו בכל זמן שהוא על ידי מתן הודעה בכתב לחברה. החברה תסיר את חשבונו בתוך 90 יום.
8.2. החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לבטל את חברותו של כל חבר, ולהפקיע כל אחת מזכויותיו הנובעות מחברותו, לרבות הזכויות וההטבות שנצברו קודם לביטול החברות. החברה רשאית גם לבטל את חברותו של חבר מועדון אשר ניצל את חברותו בדרך שהפרה את ההוראות המוזכרות לעיל ו/או ביצע מעשה של גנבה ו/או נמצא בהליך משפטי עם החברה ו/או שהחברה מצאה כי חברותו של חבר המועדון עלולים לגרום לנזק לחברה.

 

9. הוראות נוספות

9.1. החברה היא הסמכות היחידה והבלעדית לפירוש תנאי והוראות התקנון.
9.2. תנאי תקנון זה הינם התנאים להצטרפות למועדון, וכל חבר נחשב ככזה שקרא ואישר את הוראות התקנון, לרבות כל שינויים עתידיים בו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן את הוראות התקנון, כל סעיפיו ו/או חלקם, לרבות הוראות ההצטרפות למועדון, תקופת החברות, הדרך לצבירת נקודות, סוג ההטבות וכן הלאה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי מתן הודעה מוקדמת. לחברי המועדון לא תהה כל דרישה ו/או טענה בהקשר לתקנון ו/או שינויים בו.
9.3. תקנון מועדון החברים של ויסוניק יעודכן מפעם לפעם, בהתאם לשיקול דעת החברה, וניתן יהיה לצפות בתוכנו המעודכן במשרדי החברה ובאתר האינטרנט visonic.com.
9.4. בכל מקרה של סתירה או חוסר התאמה בין התקנון לבין פרסומים אחרים הוראות התקנון תגברנה בכל ההיבטים.
9.5. שיטות פרסום ההודעות של המועדון תקבענה מפעם לפעם על ידי הנהלת המועדון.
9.6. כל פעולה מצד המועדון לטובת חבר מועדון אשר תסתור את ההוראות הנ"ל, תחשב כחריגה ולא תיחשב כויתור על זכויות או התחייבויות המצוינות בתקנון.
9.7. החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל דרך שתראה לנכון, יכולה להודיע על ידי מתן הודעה שלושה חודשים מראש על הפסקת פעילות המועדון על כל המשתמע מכך.
9.8.  אספקת הטבות לחברי המועדון כפופה לתפקוד תקין של מערכת התפעול והמחשוב של החברה. במקרה של תקלות ומניעה זמנית של אספקת ההטבות המוזכרות לעיל, החברה תפנה לטיפול בתקלות בהקדם האפשרי, ולחברי המועדון לא תהה כל טענה או תביעה כנגד החברה על חוסר יכולתה לספק את ההטבות במהלך תקופת התקלה והטיפול בה.

 

 

לתשומת ליבך; נוסח תקנון זה בשפה האנגלית הינו הניסוח המקורי. בכל מקרה של תרגומו לכל שפה אחרת, או במקרה של סתירה בין הגרסה באנגלית וכל שפה אחרת, כוחו של התקנון באנגלית יגבר.

חזרה למעלה