Visonic- Wireless security, wireless emergency systems, wireless property protection

אימות אזעקה רציף

שיטת אימות אזעקה זו מבוססת על צירוף של שתי התראות המתקבלות משני גלאים שונים בטווח זמן קצר. ניתן להניח כי קבלת שתי התראות בו-זמנית משני גלאים שונים המותקנים בנכס, מצביעה על סבירות גבוהה שמדובר באזעקת אמת ובניסיון פריצה אמתי.

הסיגנל הראשון שמתקבל (נחשב עדיין לאזעקה לא מאומתת), מתרחש כאשר הפורץ חודר לבניין/לחדר ומפעיל את האזעקה. אם התנועה בחדר מפעילה גלאי נוסף או משדר נוסף, סיגנל שני (אזעקה מאומתת) נשלח לחברת המוקד. רק אז האזעקה מועברת לרשויות (משטרה, רכב המוקד, וכדומה).

שיטת אימות האזעקה הרציפה של ויסוניק עומדת בתקן DD234.

חזרה ל אימות אזעקה